A nosa historia

Grupo de Investigación SEPA

PRESENTACIÓN

O Grupo de Investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea), GI-1447 no Catálogo de Grupos de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), está adscrito ao Departamento de Pedagoxía e Didáctica, con sede na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) da USC.

Dirixido polo Catedrático de Pedagoxía Social D. José Antonio Caride Gómez, o Grupo foi creado no ano 2000 e ten recoñecida a súa traxectoria investigadora como Grupo de Referencia Competitiva na área de Ciencias Sociais e Xurídicas no Sistema Universitario Galego, contando co financiamento da Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O Grupo SEPA-interea forma parte de diversas Sociedades e Redes de Investigación que integran múltiples investigadores de diversas universidades do panorama nacional e internacional, vencellando as súas actuacións científicas e académicas co nacente Campus da Cidadanía da universidade compostelá.

OBXECTIVOS

O Grupo de Investigación SEPA-interea (GI-1447) pretende contribuír a situar a Pedagoxía Social e a Educación Ambiental como ámbitos de coñecemento relevantes para as Ciencias Sociais e Humanas e, máis concretamente, para as Ciencias da Educación, desenvolvendo unha actividade científico-académica comprometida e innovadora que diálogo con diversos axentes sociais e institucionais. Un quefacer que invoca novos modos de educar e de educarse en sociedade, propoñendo estratexias que sexan de utilidade para as persoas, contribuíndo a mellorar o seu benestar e calidade de vida.

A tal fin, o Grupo SEPA-interea proponse como obxectivos fundamentais:

· Incentivar e apoiar a creación, desenvolvemento e transferencia do coñecemento científico nos ámbitos da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental

· Desenvolver proxectos e contratos de colaboración académica e científica (formación, investigación, innovación, etc.) con diversas entidades, colectivos e institucións educativas e sociais, desde as realidades locais ata as internacionais

· Actuar como plataforma de produción e difusión de coñecementos entre as comunidades docentes e investigadoras en diferentes contextos, territorios e realidades sociais

· Contribuír á formación de persoal docente e investigador, así como dos profesionais da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental

· Alentar e apoiar a realización de traballos de investigación con diferentes perfís e achegas (Teses de Mestrado e Doutoramento, Informes de avaliación e asesoría, etc.)

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

O grupo de investigación SEPA-interea conta cunha dilatada traxectoria no eido da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental. Neste sentido, a súa actividade científica e académica, e as liñas de I+D+i nas que participa perseguen unha dobre e complementaria misión: dunha banda, contribuír ao logro dun mellor e maior desenvolvemento da investigación educativa en e para a sociedade e, doutra, promover novas lecturas sobre a investigación e a innovación educativa e as súas potencialidades para dar resposta ás necesidades e demandas encamiñadas a mellorar a calidade da educación e o benestar das persoas en diferentes contextos e realidades.

Neste sentido, ven concretando as súas achegas (proxectos, publicacións, etc.) nas seguintes liñas de investigación:

· Pedagoxía social, educación para a cidadanía e dereitos humanos

· Educación ambiental, cultura da sustentabilidade e alfabetización climática

· Educación e desenvolvemento comunitario

· Educación, xénero e equidade social

· Tempos educativos e sociais, pedagoxía do lecer

· Análise do sistema educativo de Galicia: perspectivas histórica e social

· Políticas e acción socioeducativa na Administración Local: educación, cultura, deporte e servizos sociais

· Animación sociocultural e comunidades de aprendizaxe

· Formación e profesionalización en educación social